آموزش COBIT 5

برگزاری دوره آموزشی بین المللی COBIT 5 با امکان ارائه مدرک ISACA در ایران