برگزاری دوره بین المللی TOGAF 9.1

برگزاری دوره  TOGAF 9.1 توسط مدرس بین المللی آقای مهندس حسن گردش با امکان اخذ گواهینامه بین المللی در ایران. جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

http://itili.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88.html