معرفی مدرسین دوره ها

مدرس بین المللی دوره های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ویرا جهان سیستم بنیانگذار دوره های ITIL, COBIT در کشور

آقای مهندس حمید گردش

آقای مهندس حسن گردش