گواهینامه ها و آزمون های بین المللی

گواهینامه ها و آزمون های بین المللی قابل ارائه توسط شرکت ویرا جهان سیستم به شرح ذیل می باشند: