تجارب سازمان های پیشرو در کشور

در این بخش تجربیات پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب های ITIL, COBIT, ISO 270001 در کشور ارائه شده است.