برگزاری دو دوره بین المللی ITIL Foundation v3 در پتروشیمی ماهشهر

برگزاری دو دوره بین المللی ITIL Foundation V3 طی روزهای 27 تا 29 اردیبهشت 95 و 16 تا 18 اسفندماه 94  در شرکت پتروشیمی در ماهشهر توسط آقای مهندس حمید گردش مدرس بین المللی دوره ITIL برگزار گردید. در این دوره ضمن ارائه مفاهیم چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، تجربیات مدرس در پیاده سازی چارچوب ITIL در سازمان های کشور ارائه گردید. همچنین مشکلات و چالش های موجود شرکت طی دوره براساس چارچوب ITIL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.