تجارب سازمان های پیشرو در دنیا

در این بخش تجربیات موفق پیاده سازی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب های ITIL، COBIT, ISO 20000، ISO 27001، در دنیا ارائه شده است.