راهکار جامع IT Governance

تدوین طرح جامع راهبری فناوری اطلاعات IT Governance به منظور هسمویی کسب و کار و فناوری اطلاعات