معماری سازمانی و طرح جامع IT

ارائه خدمات معماری سازمانی و تدوین طرح های جامع فناوری اطلاعات، تدوین استراتژی های فناوری اطلاعات و Master Plan های فناوری اطلاعات