مشاوره پیاده سازی COBIT 5

ارائه خدمات مشاوره طراحی، بومی سازی و پیاده سازی چارچوب COBIT 5 بر مبنای نیازهای سازمان و تجربیات اجرایی