مشاوره و ممیزیISO 20000

ارائه خدمات مشاوره پیاده سازی و استانداردسازی واحد فناوری اطلاعات و ممیزی فرایندهای IT بر مبنای استاندارد ISO 20000