مدیریت خدمات کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی خدمات سازمان (Business Service Management)