نرم افزار

مشاوره ارزیابی، تحلیل و انتخاب ابزار نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL) بر مبنای نیازهای سازمان و قابلیت های مورد نیاز، تامین ابزار ITIL ، پیاده سازی فرایندهای ITIL در ابزار نرم افزار