بانک سینا

بانک سینا مشتری ITIL و معماری سازمانی
  • مشاور معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات  
  • تعریف پروژهITIL  و تدوین RFPدر بانک
  • مشاور و ناظر پروژه طراحی فرایندهای ITIL
  • مشاور و ناظر پروژه تامین نرم افزار ITIL
  • مشاور و ناظر طرح معماری سازمانی
  • مشاور پروژه طراحی و پیاده ­سازی نرم­ افزار BI
  • تدوین دستورالعمل برون ­سپاری خدمات فناوری اطلاعات
  • برگزاری دوره آموزش بین المللی  ITIL Foundation V3
  • برگزاری دوره آموزش بین المللی ITIL Srvice Manager
  • برگزاری دوره آموزش معماری سازمانی