سازمان گسترش و نوسازی صنایع

 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  •   مشاوره طراحی و پیاده­ سازی فرایندهای چارچوب ITIL  
  •   تحلیل شکاف ITIL
  •   طراحی مجدد ساختار فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب ITIL, COBIT, ISO 27001
  • تحلیل و ارزیابی ابزار نرم افزاری 

  • پیاده سازی فرایندهای ITIL

  •   برگزاری دوره آموزشی بین­ المللی ITIL Foundation V3