شرکت سرو یارانه

  •    مشاوره در طراحی و پیاده ­سازی فرایندهای چارچوبITIL
  •   تحلیل شکافITIL
  •   طراحی مجدد ساختار فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب ITILCOBIT, ISO 27001
  •    تحلیل و ارزیابی ابزار نرم افزاری 
  •   پیاده سازی فرایندهای ITIL