سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی مشتری ITIL
  • مشاوره در طراحی نظام IT Governance در پروژه معماری سازمانی سازمان بنادر و دریانوردی
  • معماری راهبری فناوری اطلاعات در پروژه معماری سازمانی
  • طراحی مجدد ساختار فناوری اطلاعات بر مبنای چارچوب ITIL, COBIT, ISO 27001