صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صنایع پتروشیمی کرمانشاه مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  •  نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Service Desk Plus