شرکت سیمرغ تجارت

شرکت سیمرغ تجارت مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • مشاوره در طراحی و پیاده ­سازی فرایندهای چارچوب  ITIL
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • تامین ابزار نرم ­افزاری ITIL