شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL  در بخش خدمات کاربران
  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL  در مرکز عملیات شبکه NOC
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • تامین ابزار نرم ­افزاری ITIL