شرکت نفت و گاز پارس

شرکت نفت و گاز پارس مشتری آموزش ITIL ویرا جهان سیستم
  • برگزاری دوره آموزش بین ­المللی  ITIL Foundation V3