سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار مشتری ITIL ویرا جهان سیستم

  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • تامین ابزار نرم ­افزاری ITIL
  • طراحی ساختار پیشخوان خدمات فناوریاطلاعات