آپادانا سرام

آپادانا سرام مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  •   برگزاری دوره آموزش بین المللی ITIL Foundation V3
  •   تحلیل شکاف ITIL
  •   طراحی مجدد ساختار سازمانی فناوری اطلاعات
  •   مشاوره در انتخاب ابزار ITIL
  •   پیاده سازی ITIL در محیط SAP ERP 
  •   چارچوب های مورد استفاده: ITILCOBITISO 27001