وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • برگزاری دوره آموزش بین المللی ITIL Foundation برای مدیران ارشد