توسعه و نوآوری شهر

  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب  ITIL در شرکت IT بانک شهر
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • تامین ابزار نرم­ افزاری ITIL

  • یکپارچه­ سازی نرم افزار ITIL با نرم افزار مرکز تماس بانک