برق منطقه ای تهران

 

برق منطقه ای تهران مشتری ITIL ویرا جهان سیستم
  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL
  • تحلیل شکاف در مقایسه با استاندارد

  • باز مهندسی فرایندها و ساختار موجود

  • پیاده سازی فرایندهای ITIL

  • تامین و راه­ اندازی ابزار نرم افزاری ITIL