بیمه سامان

  • برگزاری دوره آموزشی بین المللی ITIL Foundation V3   
  • مشاوره در طراحی، بومی سازی و پیاده سازی فرایندهای ITIL و ISO 20000
  • تامین ابزار نرم افزاری فارسی Manage Engine Service Desk Plus
  • تامین نرم افزار مرکز تماس فارسی Manage Engine Support Center
  •  چارچوبها/استانداردهای مورد استفاده: ITIL
  • ممیزی و بهبود فرایندهای فناوری اطلاعات