آموزش ITIL,COBIT,TOGAF

برگزاری دوره های آموزشی بین المللی ITIL V3, COBIT, ISO 20000, ISO 27001 با ارائه مدارک بین المللی توسط شرکت ویرا جهان آقای مهندس گردش