بومی سازی و پیاده سازی ITIL

ارائه خدمات مشاوره در طراحی، بومی سازی و پیاده سازی فرایندهای چارچوب ITIL V3, COBIT 5, ISO 27001، معماری سازمانی، بازمهندسی فرایندها و طراحی ساختار سازمانی